نقد نظریه وحدت وجود در رساله توحید ملا محمد سعید رودسري گیلانی
41 بازدید
محل نشر: دومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1396
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: از زمره نوشته های ملا محمد سعید رودسری گیلانی - حکیم قرن یازدهم و دوازدهم قمری ومتعلق به مکتب اصفهان -رساله ای است با عنوان رساله توحید که در آن به نقد نظریه وحدت وجود پرداخته و درخلال آن از ادلّه توحید و شبهات مربوطه و همچنین تعیّن واجب الوجود بحث نموده است. در اهمیت این رساله همین بس که متعلق به زمانی است که از یکسو با عصر حکمای نامداری چون صدرالمتالهین واتباع او کاملا نزدیک است و از سویی با جریان های منتقد مکتب صدرایی همچون مدرسه ملا رجبعلی تبریزی ومانند او. پیوند فکری و معنوی مصنف با کسانی چون فاضل سراب را نیز باید به جهات اهمیت آن افزود. این رساله که هم اکنون نسخه عکسی آن درمجموعه فرهنگی تخت فولاد اصفهان موجود بوده وتوسط نگارندگان این مقاله تصحیح و ترجمه شده است ،گویا تنها اثر به جای مانده از این حکیم و متکلم و فقیه مکتب اصفهان است. دریک نگاه کلی، مصنف رساله، منشأ اشتباه صوفیه در قائل شدن به وحدت وجود را خلط میان دو معنای متفاوت مطلق وجود دانسته است و با ذکر اقوالی از حکما و متکلمین، آن را مورد نقد و بررسی قرار میدهد. وی در ادامه همچنین لوازم و تبعات اعتقاد به وحدت وجود را ذکر نموده و به نحوه تعیّن واجب الوجود و نیز توضیحات لازم در مورد حقیقت مطلق وجود می پردازند. واژگان کلیدی : رودسری گیلانی؛ وحدت وجود؛ نقد وحدت وجود؛ تعیّن واجب الوجود؛ مطلق وجود