آیا خداوند در حکومت و ادره ی جهان ریسک می کند؟"ترجمه"
109 بازدید
موضوع: فلسفه

در این بحث ، "ویلیام هاسکر" و "پاول هلم" هر دو تصور می‌کنند که اگر بشر آزادی فردی واقعی داشته باشد ، -آزادی عمل به غیر ازآنچه که در واقع انجام می‌دهند- پس خدا خودش را در معرض خطر غافلگیری و همچنین ناامیدی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر ، اگر خداوند آزادی فردی بشر را به انسان داده باشد ، خداوند یک فرد ریسک کننده است .اما هاسکر و هلم در مورد این که آیا انسان‌ها آزادی فردی دارند توافق ندارند. هاسکر استدلال می‌کند که ما آزادی فردی داریم و در نتیجه خداوند ریسک می‌کند. او ادعا می‌کند که دیدگاه او با هر دو تفسیر انجیل از خدا و درک درست از نوع موجوداتی که خدا بخواهد ایجاد کند، مطابقت دارد. هلم، از سوی دیگر، استدلال می کند که خدا ریسک نمی کند. خداوند بر مخلوقاتش، قویاً اعمال قدرت و کنترل دارد، لکن به طوریکه در همان زمان، بدون آنکه برای بدی که در آن رخ داده است،سزاوار سرزنش اخلاقی باشد.

دانلود