مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جواد
نام خانوادگی:قدیری حاجی آبادی
پست الکترونیک:javadghadiri70@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، علوم سیاسی

زندگی نامه


آن ذره که در حساب ناید،ماییم


علایق علمی و مطالعاتی حقیر به ترتیب شامل فقه و اصول فقه،فلسفه(فلسفه غرب،فلسفه اسلامی،فلسفه تطبیقی،فلسفه دین)،علوم سیاسی(فقه سیاسی،فلسفه سیاسی،کلام سیاسی)،کلام اسلامی(کلام قدیم،کلام امامی،کلام جدید) و امامت پژوهی می باشد. 

"ومن الله التّوفیق و علیه التّکلان"